Duyurular

MUÇEV'den Kamuoyuna Açıklama

30/04/2018

Şirketimiz, hukuka ve yasaya uygun olarak kurulmuş, iki kamu vakfının ortaklaşa girişimi olan, yapılan kiralama işlemlerinden sağlanan finansmanı Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinin çevre ve sair sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik çalışmalara aktararak kamu yararına faaliyette bulunan bir tüzel kişiliktir. 

Şirket hakkında kamuoyunda sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığı ile MUÇEV'in yapısı hakkında gerçeği yansıtmayan, yanlış bilgilendirme içeren açıklamalar yer aldığından bu bilgilendirme metnini hazırlama ve bilgilerinize sunma zorunluluğu doğmuştur.

Şirketin kamusal niteliği olan tüzel kişilik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendisine tanınan yetki ve görevlendirmeler dışına çıkarak faaliyet göstermesi olanaksızdır.

Şirket tarafından kiralama ve sair tüm işlemler mevzuata uygun olarak tanzim edilmiştir ve edilmektedir. 17.08.2011 Tarih 28028 Sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında düzenleme yer almakla 648 sayılı KHK ile 644 sayılı KHK'ya eklenen 13.maddede Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü görevleri net olarak belirlenmiştir.Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında; sınırları kesin olarak belirlenmiş olan Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu alanlar da gerek Büyükşehir belediyesi gerekse alanların sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerin katı ve sıvı atıkların toplanması dışında hiçbir yetki ve tasarrufu bulunmamaktadır.

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında” yönetmelik Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) hazırlanmış ve 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin taraf olduğu sözleşme ve protokollerin tamamı yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Yönetmelik 36.Maddesi 1.fıkrası uyarınca ve aynı yönetmeliğin 55. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında MUÇEV ‘e pazarlık usulü ihale sonucunda 29.06.2017 tarihli kiralama sözleşmesiyle kiralanmıştır.

Kamuoyuna aktarılmaya çalışıldığı gibi şirketin yetki ve sorumluluğunu aşarak, mevzuata hukuka ve yasaya aykırı olarak kiralama yapması söz konusu değildir.  Her ne kadar kamuoyuna yansıtılan açıklamalarda kıyılarla ilgili Belediyelerin hüküm, tasarruf ve kontrolünde olduğu belirtilmekte ise de şirketçe yapılan sözleşmelerin bulunduğu bölgeler Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Devletin hüküm ve tasarrufunda olan  yerlerden olup, bu yerler için Belediyelerin yetki ve sorumlulukları sınırlı olarak yasada belirtilmiştir. 29.06.2017 Tarihli kiralama sözleşmesine dayanak yapılmış olan işlemlerin münferit ve yasal dayanağı farklı olan mahkeme kararları ile kıyaslanarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı ve sunulan beyanların kabul edilebilir tarafı bulunmamaktadır.

MUÇEV ismi kullanılarak yapılan işlemlerle ilgili dayanaksız, mesnetsiz ve yanlış bilgilendirmelerde tüzel kişilik adına işlem yapan  yetkililer ve sorumlular da suçlanmaktadır. Şahıslara yönelik yapılan iftiralara, kamu yararı gözeten şirketin adını lekeleyecek, itibarsızlaştıracak beyan ve bilgilendirmelere ve kurumları yıpratma politikalarına itibar edilmemesini talep ediyor, bu eylem ve davranış içinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki yollara başvurulacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. 

MUÇEV YÖNETİMİ

;